Jevrejsko groblje

Jevrejsko groblje u Beogradu predstavlja najveću jevrejsku memorijalno - spomeničku celinu u Srbiji. Osnovano je 1888. godine i prostire se na površini od 12.748 kvadratnih metara. Obuhvata spomenički fond od oko 3000 nadgrobnih ploča sa blizu 4000 sahranjenih.

Nakon gotovo potpunog uništenja beogradske jevrejske zajednice u Holokaustu, groblje je ostalo jedno od najvažnijih svedočanstava o njenom postojanju. Do Drugog svetskog rata nosilo je naziv “Novo groblje” i bilo je u vlasništvu Crkveno - školske jevrejske opštine sefardskog obreda. Služilo je za potrebe sahranjivanja Jevreja sefardske provenijencije, sa povremenim ukopima pripadnika Aškenaske jevrejske opštine.

Danas brigu o ovom jedinom aktivnom jevrejskom groblju u Beogradu vodi, kao administrativno telo Jevrejske opštine Beograd, društvo Hevra kadiša.
The Jewish cemetery in Belgrade constitutes the largest Jewish memorial complex in Serbia. It was founded in 1888, and covering an area of 12,748 square meters, the cemetery contains approximately 3,000 tombstones and has accommodated nearly 4,000 interments to date.

Following the near-annihilation of the Jewish Community of Belgrade during the Holocaust, the cemetery stands as one of the most precious testimonials of its existence. Known as the New Cemetery until the Second World War, it was owned and used by the Jewish Religious Community of the Sephardic Rite.It served for the burial of the Jews of the Sephardic provenience with occasional burials of the members of the Ashkenazi community as well.

Today, Belgrade’s only active Jewish cemetery is in the care of the society Chevra Kadisha, a body of the Jewish Community of Belgrade.
Preko-puta ulice nalazi se Aškenasko groblje, koje više nije u funkciji. On the other side of the road is a non functional Ashkenazi cemetery.

 

IZVOR/SOURCE   http://www.makabijada.com/casopis/Jevrejsko%20groblje%20u%20Beogradu.pdf