LEBL

Leon 1888-1965

Ana 1896-1942

Divna 1924-1993

Ženi 1927-2009

Aleksandar 1922-2020


Lebl, Aleksandar
novinar (Beograd, 1. V 1922 - Beograd 2020)
Otac Leon H. Lebl, rudarski inženjer, majka Ana, rođ
Robiček.
 
Četiri razreda osnovne škole i prvi razred gimnazije
pohađao je u Aleksincu. Ostalih sedam razreda gimnazije
završio je u Trećojrealnojmuškojgimnaziji u Beogradu,
gde je maturirao 1940. Započeo je studije tehnike na
Tehničkom fakultetu u Beogradu, koje je prekinuo zbog
rata.
Preživeo je bombardovanje Beograda. Sa lažnim do-
kumentima, napustio je Beograd 25. oktobra 1941. i ot-
išao za Split. U Splitu je bio do avgusta 1942, kada je
bio otkriven i sa grupom Jevreja poslat za Dubrovnik.
Nakon saslušanja, na kojem je tvrdio da je starokatolik,
bio je pušten. Otišao je u Split, gde je ponovo uhapšen
i zatvoren. Tokom septembra i oktobra 1942, bio je u
konfinaciji u Novom Vinodolu, a od novembra u logoru
u Kraljevici. Tu je ostao do juna 1943, kada je prebačen na
Rab, u logor za civilne ratne internirce, gde se nalazio
do septembra.
Nakon pada Italije, bio je borac u Petom jevrejskom
bataljonu Rapske partizanske brigade, zatim u Drugojbri-
gadi Sedme banijske divizije. Tokom rata, bio je šef
kancelarije Treće brigade Sedme banijske divizije,
pomoćnik šefa Odseka za organizaciju brigade i član bri-
gadnog komiteta SKOJa. Dva puta je lakše ranjen. Iz rata
je izašao u činu zastavnika, a kasnije je napredovao do
čina kapetana. Demobilisan je krajem 1945. Odlikovan je
Medaljom za hrabrost i Ordenom zasluga za narod III reda.
Po povratku u Beograd, studirao je prava uz priznata dva
semestra sa Tehničkog fakulteta (1946-1948). U istom
periodu, honorarno je radio u međunarodnom odeljenju
Centralnog veća Narodne omladine Jugoslavije. Za Savez
omladina balkanskih zemalja izdavao je publikacije
na francuskom i engleskom jeziku. Vodio je strane
omladinske brigade na radnim akcijama tokom leta
(1946-1948).
U jesen 1948, počeo je da radi u Ministarstvu spoljne
trgovine, u Direkciji za međunarodnu špediciju (1948-
1949). Nakon što je bio razrešen dužnosti kadrovika u
Direkciji, zbog sestrinog hapšenja i robijanja na Golom
otoku, vanredno je završio studije ekonomije (1949-1953).
Po ukidanju Ministarstva spoljne trgovine, prešao
je u Direkciju za informacije FNRJ(1952-1954), gde je
radio do njenog rasformiranja. Kraće vreme je radio u
Direkciji za ekonomsku i tehničku pomoć Zatim je pre-
vodio i pisao za američke novinare -dopisnike iz Jugos-
lavije (Time, Life, Newsweek).
Urednik u spoljnopolitičkojredakciji Večernjih novo-
sti bio je od 1955. do 1961, kada je prešao u Borbu (1961-
1963). Nakon toga je radio u Ekonomskojpolitici od 1963.
do penzionisanja 1977, ali je pisao i posle toga, sve do
1997. Pisao je uvodnike u Ekonomistu od osnivanja 1997.
do 2008. Dopisnik Financial Times bio je od 1968. do 1990.
Izveštavao je za Večernje novosti i Borbu iz Poljske
1956. Kao stipendista Fordove fondacije, bio je u SAD
na usavršavanju (1964-1965) i za to vreme slao izveštaje
za Ekonomsku politiku. Pisao je za poljske (Express
Wieczorny), rumunske (Viaţ Economică) i američke (The
Journal of Commerce) listove.
 
VAŽNIJA DELA: Vladislav Milenković Aleksandar
Lebl, Monopoli danas, Beograd 1964; Crna i bela Amerika,
Beograd 1966; Mađarska, Beograd 1968 (urednik); Paulina
Lebl Albala, Tako je nekad bilo, Beograd 2005 (izdavač,
autor uvoda); Ženi Lebl, Da se ne zaboravi, Beograd 2008
(autor predgovora); Paulina Lebl Albala, Vidov život:
biografija dr Davida Albale, Beograd 2008 (izdavač,
autor uvoda).

IZVOR: intervju sa Aleksandrom Leblom (13. 9. 2010)

A. Rafailović

 iz knjige
Znameniti Jevreji Srbije : biografski leksikon / [urednik Aleksandar Gaon]. -
Beograd : Savez jevrejskih opština Srbije, 2011 (Batajnica : Sprint). - 278 str. : ilustr. ; 24 cm


Lebl, Ženi

novinar, pisac, istoričar
(Aleksinac, 20. VI 1927 - Tel Aviv, 21. X 2009)
Poznati pseudonimi: Diego, Zihronam livraha
Otac Leon, majka Ana, rođ Robiček.
 
Iz Aleksinca, gde joj je otac radio kao rudarski in-
ženjer, sa porodicom se 1933. preselila u Beograd. U
Beogradu je završila osnovnu školu i upisala Prvu
realnu gimnaziju.
Uoči odvođenja jevrejskih žena i dece u logor na
Sajmištu, prebegla je u Niš. Pod lažnim imenom
(Jovanka Lazić živela je kod Jelene Glavaški, svoje ne-
kadašnje vaspitačice iz vrtića. Zbog ilegalnog rada,
obe su uhapšene 22. februara 1943. Dok je njena spasi-
teljica streljana, Ženi je, kao maloletna, oterana na
prinudni rad na teritoriju Trećeg rajha. Pošto je
ponovo uhapšena, iz berlinskog Gestapoa oslobođena je
tek 28. aprila 1945.
Po povratku u Beograd završila je gimnaziju, studirala
pravo i Novinarsko-diplomatsku visoku školu. U istom
periodu bila je aktivan saradnik lista Politika.
Zbog vica koji je ispričala kolegama u redakciji
Politike, optužena je za „klevetu protiv naroda i
države“. Osuđena je avgusta 1949. i kažnjena prinudnim
radom u trajanju od godinu dana. Pomilovana je posle
više od dve godine provedene u Glavnjači, Zabeli,
Ramskom ritu, Svetom Grguru i na Golom otoku. Zbog
presude izbačena je iz redakcije Politike, izbrisana iz
članstva Saveza boraca Jugoslavije i Udruženja novinara
NR Srbije. Oslobođena je avgusta 1951.
Septembra 1954. iselila se u Izrael. U Haifi je za-
vršila višu školu za rendgen tehničare. Četiri godi-
ne je radila u bolnici, posle čega je otišla na spe-
cijalizaciju u Švedsku. Od 1964. bila je upravnik škole
za rentgen tehničare u sklopu Medicinskog centra u Tel
Avivu. Do odlaska u penziju u istojškoli predavala je
radiografiju.
U Izraelu se posvetila izučavanju istorije Jevreja na
teritoriji Jugoslavije, pre svega Srbije i Makedonije,
u okviru Istorijskog odbora HOJ(Udruženje Jevreja
poreklom iz Jugoslavije).
Osim velikog broja različitih članaka vezanih za
život Jevreja na teritoriji Jugoslavije, napisala
je nekoliko odrednica u enciklopediji Jad Vašem i
Leksikonu jevrejskih zajednica Jugoslavije. Na osnovu
njenih iskustava sa Golog otoka, iznetih u razgovoru sa
Danilom Kišom, snimljena je serija Goli život (1990).
Pisala je na srpskom i hebrejskom jeziku i bavila se
prevođenjem dela izraelskih pisaca.
Na anonimnim konkursima u organizaciji Saveza
jevrejskih opština Jugoslavije (Srbije) učestvovala
je od 1983. do 2006. i dobila 25 nagrada. Prvu nagradu
konkursa SJOJdobila je za dela Tragedija beogradskih
Jevreja 1688 (1983), Jevrejske knjige štampane u Beogradu
(1837-1905) (1984), PoložajJevreja u Srbiji u XIX veku
(1985), Duhovni vođa beogradskog jevrejstva kroz vekove
(1986), Jevreji u Nišu (1988), Sinagoga u Beogradu (1996),
Tragedija transporta Kladovo-Šabac (1997), Konačno
rešenje jevrejskog pitanja u Beogradu 1941/42 (2000),
Leopold Pavle Lebl –preherclijanski cionista (2002) i
„Bar Giora“, Beč 1902-1927 (2006).

DRUGA VAŽNIJA DELA: Ljubičica bela: vic dug dve i
po godine, Beograd 1990; Jevreji u Pirotu, Beograd 1990;
Jerusalimski muftija, Beograd 1993; Sinagoga u Beogradu,
Beograd 1996; HadžAmin i Berlin, Beograd 2003; Odjednom
drukčija, odjednom druga, Beograd 2008; Da se ne zaboravi,
Beograd 2008.

LITERATURA: Ženi Lebl, Do „konačnog rešenja“, Jevreji
u Beogradu 1521-1942, Beograd 2001, 471; Ženi Lebl, Drug
iz detinjstva - mojZid plača, Mi smo preživeli..., knj
3, Beograd 2005, 467–90; Ženi Lebl, Jevreji u Pirotu,
Beograd 1990, tekst na koricama; Dušan Mihalek, In
Memoriam, Ženi Lebl, Posvećenica istine, Jevrejski
pregled, 11, 2009, 18–9; Predrag Palavestra, Jevrejski
pisci u srpskojknjiževnosti, Beograd 1998, 154-155.
FOTOGRAFIJA: JIM


M. Radovanović

iz knjige
Znameniti Jevreji Srbije : biografski leksikon / [urednik Aleksandar Gaon]. -
Beograd : Savez jevrejskih opština Srbije, 2011 (Batajnica : Sprint). - 278 str. : ilustr. ; 24 cm