AMAR

Vera 1923-2011

Isak Bata 1914-1985

Amar, Isak


pravnik, glumac, upravnik Savremenog pozorišta, profesor FDU
(Kragujevac, 30. VIII 1914 - Žabari, 8. VI 1985)

Otac Moša, trgovac, majka Sara, rođ. Avtaljon.
Završio je Prvu beogradsku gimnaziju i diplomirao na
Pravnom fakultetu u Beogradu 1939. Do izbijanja rata,
živeo je u Beogradu i radio u sudsko-advokatskoj struci.
Za vreme studija, bio je jedan od osnivača Jevrejskog aka-
demskog hora, koji se kasnije spojio sa Srpsko-jevrejskim
pevačkim društvom. Bio je i član Akademskog pevačkog
društva „Obilić“. U decembru 1938. nastupio je kao
solista, sa Žanom Menaše, na koncertu Srpsko-
jevrejskog pevačkog društva, održanom u sinagogi Bet Jisrael.


Tokom rata, bio je u zarobljeničkom logoru Osnabrik-
Oflag VI c. Antifašističkom pokretu u logoru
priključio se 1942. Logorski komitet KPJ zadužio ga
je da, zajedno sa R. Blamom, L. Atijasom, O. Rajsom i Ž.
Kaponom, organizuje zabavni život. Učestvovao je u radu
rukovodstva i glumio. U Holokaustu je izgubio roditelje,
sestru i veći broj rođaka.
Član KPJ postao je 1946. Posle rata, bio je sekretar
direkcije drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Uče-
stvovao je 1949. u pripremi jedne revijske predstave u
Beogradu, čiji je uspeh kod publike omogućio osnivanje
Humorističkog pozorišta. U prve dve sezone Beogradskog
dramskog pozorišta, bio je pomoćnik upravnika. Kraće
vreme je bio upravnik Narodnog pozorišta u Nišu, a
jedno vreme i direktor Gradskog preduzeća za štampu u
Beogradu.
Kad se vratio u Humorističko pozorište koje je, u
međuvremenu, postalo Beogradska komedija, postavljen
je za umetničkog direktora. Posle administrativnog
spajanja Beogradskog dramskog pozorišta i Beogradske
komedije u jedinstveno Savremeno pozorište sa dve sce-
ne - na Crvenom krstu i na Terazijama - bio je pomoćnik
upravnika P. Dinulovića (1959-1962). Upravnik Savre-
menog pozorišta bio je od maja 1966. do februara 1973.
Iz pozorišta je otišao na mesto savetnika u Republič-
kom sekretarijatu za obrazovanje i kulturu. Po osnivanju
Odseka organizacije scensko-umetničke delatnosti na
Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju 1961,
bio je angažovan kao docent na tom fakultetu.
Bio je savetnik za prosvetu i kulturu u Sekretarijatu
SIV-a (1960-1961), generalni sekretar Kulturno-pros-
vetnog veća Jugoslavije, predsednik Centralnog odbora
Sindikata radnika umetnosti i kulture Jugoslavije,
Saveza kulturno-umetničkih društava Beograda, Sa-
veza amaterskih pozorišnih društava Srbije, Saveza
domova kulture, Zajednice profesionalnih pozorišta
Srbije, Komisije za pregled filmova, Komisije za scen-
sko-muzičku delatnost Republičke zajednice kulture,
Komisije za manifestacije Republičke zajednice kultu-
re, Komisije za međurepubličku i međunarodnu saradnju
Saveza kulturno-prosvetnih zajednica Jugoslavije.
Bio je jedan od osnivača i član predsedništva Kulturno-
prosvetne zajednice Srbije, a učestvovao je i u radu
Kulturno-prosvetne zajednice Beograda. Zaslužan je za
posleratnu obnovu rada KUD Abrašević u Beogradu, u
kojem je bio i sekretar. Bio je član Saveta Festivala
dramskih amatera Jugoslavije na Hvaru. Autor je
predgovora za Pet drama iz 1959.
Vukovu nagradu dobio je 1984. Odlikovan je Ordenom
zasluga za narod, Ordenom rada sa zlatnim vencem i
Ordenom Republike sa srebrnim vencem (1980).
Učestvovao je u radu SJOJ i bio u sastavu prvog
posleratnog Predsedništva i Izvršnog odbora. Bio je
i član Saveta JIM. Niz godina bio je član Autonomnog
odbora za pomoć SJOJ. U radu hora „Braća Baruh“ učes-
tvovao je prvo kao pevač (bas), a zatim i kao član njegovog
predsedništva.

Sahranjen je na Jevrejskom groblju u Beogradu.

IZVORI: personalni dosije Isaka Amara, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd.
LITERATURA:

Duhovni koncert Srpsko-jevrejskog pevačkog društva, VJSVO, god. I, br. 2, 1. februar 1939, 11;
Dvadeset godina Akademije za pozorište, film, radio i televiziju. Almanah, Beograd 1971, 59, 194;
Jaša Romano, Jevreji Jugoslavije: 1941-1945: žrtve genocida i učesnici NOR-a, Beograd 1980, 297-298, 322;
Vukova nagrada, Beograd 1984; R. S, Život posvećen kulturi, Politika (11. jun 1985), st. 11;
Aleksandar Levi, In memoriam. Isak Bata Amar (1914-1985), Bilten g. XXXVI, br. 5-6 (maj-jun 1985), 13-15;
Ivan Hofman, Srpsko-jevrejsko pevačko društvo (hor „Braća Baruh“) 125 godina trajanja, Beograd 2004, 53,136;
Beogradsko dramsko pozorište 1947-2007, Beograd 2007, 23, 32, 36, 41, 149, 154;
Mladenka Ivanović, Jevreji u Jugoslaviji (1944-1955). Kraj ili novi početak, Beograd 2009, 111-112;
Pozorište na Terazijama. Šezdeset godina 1949-2009, Beograd 2009, 18, 112, 119, 196.

FOTOGRAFIJA: MPUS

A. Rafailović

ЗНАМЕНИТИ Јевреји Србије : биографски лексикон / [уредник Александар Гаон]. -
Београд : Савез јеврејских општина Србије, 2011 (Батајница : Спринт). - 278 стр. : илустр. ; 24 cm