Miša David

David, Miša
arhitekta, potpredsednik Jevrejske opštine Beograd, potpredsednik Saveza jevrejskih opština Jugoslavije
(Manđelos, 6. VI 1942 - Beograd, 6. V 2000)

 
Otac Frederik, majka Roza, rođ. Judić.
Kada je krajem 1941. njegov otac pristupio partizanskom
pokretu, majka se, pod lažnim prezimenom Kalinić,
sa starijim sinom Filipom sakrila u sremskom selu
Manđelos, gde je Miša rođen. Od oslobođenja do 1947.
porodica je živela u Novom Sadu, posle čega se preselila
u Beograd.
Posle završene osnovne škole i XIV beogradske
gimnazije, upisao je studije na Arhitektonskom fakultetu
u Beogradu. Diplomirao je 1966, da bi tri godine kasnije
i magistrirao. Kao istraživač, od 1969. do 1975. radio
je u Jugoslovenskom institutu za urbanizam i stanovanje
(JUGINUS). Početkom sedamdesetih godina, zajedno
sa grupom stručnjaka, osnovao je Centar za planiranje
urbanog razvoja (CEP), u kome je bio angažovan kao
urbanista i direktor (1975-1989). Sa dvojicom kolega
osnovao je 1989. privatno preduzeće za pripremu,
projektovanje i izgradnju objekata Koni konsalting, čiji
je direktor bio od osnivanja.
Bio je predsednik Društva urbanista Beograda i pred-
sednik Urbanističkog saveza Srbije. Autor je dva reali-
zovana arhitektonska projekta, deset nagrađenih kon-
kursnih radova, dvanaest generalnih i osam detaljnih
urbanističkih planova. Izradio je generalni urbani-
stički plan Kraljeva (1978/79), Smedereva (1979-1981)
i Leskovca (1982-1984), kao i više generalnih urbani-
stičkih planova u Nigeriji (1974-1976). Sačinio je više
detaljnih urbanističkih planova Budve (1979-1984). Bio
je član međunarodnog udruženja urbanista ISOCARP.
Uporedo sa profesionalnim angažovanjem, aktivan
je bio u jevrejskoj zajednici. Od početka osamdesetih
godina bio je član Izvršnog odbora SJOJ. Više
godina vodio je Memorijalnu komisiju i Komisiju za
praćenje pojava antisemitizma. U dva navrata bio je
predsednik Muzejske komisije. Radio je na projektima
revitalizacije malih jevrejskih opština u Jugoslaviji
i popisu i evidenciji jevrejskih grobalja. Bio je član
Uprave i vodio Komisiju za investiciono-građevinske
poslove. Na njegovu inicijativu započet je projekat
adaptacije prostora Jevrejskog istorijskog muzeja.
Od 1998. vršio je dužnost potpredsednika Jevrejske
opštine Beograd da bi 2000. bio postavljen za potpred-
sednika Saveza jevrejskih opština Jugoslavije.
Za vreme NATO bombardovanja SR Jugoslavije (1999),
svakodnevno je bio angažovan kao član Kriznog šta-
ba, formiranog za brigu o jugoslovenskoj jevrejskoj
zajednici. Predložio je i napisao Pro memoriju o
budućnosti jevrejske zajednice u Jugoslaviji, koja je
sadržala začetke nekih od kasnije sprovedenih ideja
(lekarska služba, zimska pomoć, narodna kuhinja).


LITERATURA:
Simha Kabiljo-Šutić, In memoriam Miša David (6. VI 1942 - 6. V 2000), Bilten SJOJ, 5, 2001, 9;
Zoran Rubinjani, Arhitekta, urbanista, graditelj, osnivač CEP-a, Bilten SJOJ, 5, 2001, 9;
Filip David, Moj brat Miša David, Bilten SJOJ, 5, 2001, 10;
In Memoriam Miša David (1942-2000), Bilten SJOJ, 6, 2000, 3;
Ko je ko u Srbiji, Beograd 1995, 101.


M. Radovanović

ЗНАМЕНИТИ Јевреји Србије : биографски лексикон / [уредник Александар Гаон]. -
Београд : Савез јеврејских општина Србије, 2011 (Батајница : Спринт). - 278 стр. : илустр. ; 24 cm