ROMANO

Nada 1924- 2012

Jaša 1908 - 1986

 

Romano, Jaša
pukovnik JNA, doktor veterinarskih nauka, istoričar
(Banjaluka, 1908 - Beograd, 16. IX 1986)

 
Otac Menahem, majka Rašela, rođ. Kamhi.
Završio je Veterinarski fakultet u Zagrebu 1932. Na
istom fakultetu doktorirao je 1934. Službovao je u
nekoliko mesta u Srbiji. Drugi svetski rat ga je zatekao
u Loznici.
Stupio je u partizanske jedinice septembra 1941. Učes-
tvovao je u formiranju Lozničke partizanske čete, a
u toku rata bio je referent saniteta 4. i 13. krajiške
brigade, šef saniteta XXXIX divizije, epidemiolog V
korpusa i šef veterinarskog odseka V korpusa. Nosilac
je Partizanske spomenice 1941. U službi JNA ostao je do
penzionisanja.


Posle rata posvetio se izučavanju istoriografije zdrav-
stvene i posebno veterinarske službe NOB, o čemu je
objavio veliki broj članaka i studija. Uporedo je, od
1964, sarađivao sa Jevrejskim istorijskim muzejom u
Beogradu, kao član Muzejskog saveta i Komisije za
muzejsko-istorijski rad. Radio je na prikupljanju podataka
o jugoslovenskim Jevrejima koji su učestvovali u
komunističkom pokretu pre 1941, jevrejskim učesnicima
NOB-a i o genocidu nad Jevrejima za vreme nemačke
okupacije. Izradio je kartoteku boraca i žrtava fašizma.
Svoja istraživanja sistematizovao je u obimnoj studiji
Jugoslovenski Jevreji 1941-1945, žrtve genocida i učesnici
Narodnooslobodilačkog rata (1980). Bavio se i istraživanjem
učešća Jevreja u sanitetskim jedinicama NOV.

DRUGA VAŽNIJA DELA: Organizacija i razvoj
veterinarske službe u srpskoj vojsci (1800-1914),
Beograd 1964; Veterinarska služba u NOR, Beograd
1967; Jugoslovenska bibliografija lekaruša i narodnih
medicinskih rukopisa, Beograd 1973.


LITERATURA:
Jaša Romano, Jugoslovenski Jevreji 1941-1945, žrtve genocida i učesnici Narodnooslobodilačkog rata, Beograd 1980, 470;
Jaša Romano, Kroz život časno i s ljubavlju, Mi smo preživeli..., knj. 4, Beograd 2007, 92-99;
Ladoslav Kadelburg, Umro dr sci. Jaša Romano, Jevrejski pregled, 9-10, 1986, 30-31.

FOTOGRAFIJA: JIM
M. Radovanović

ЗНАМЕНИТИ Јевреји Србије : биографски лексикон / [уредник Александар Гаон]. -
Београд : Савез јеврејских општина Србије, 2011 (Батајница : Спринт). - 278 стр. : илустр. ; 24 cm