Na osnovu čl. 14. Statuta Jevrejske opštine Beograd od 7.3.2010. godine, Jevrejska opština Beograd na Skupštini održanoj ............2013. godine donela je

POSLOVNIK

O RADU SKUPŠTINE JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD

 

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom bliže se određuje način sazivanja i rada Skupštine Jevrejske opštine Beograd (u daljem tekstu: JOB).

Član 2.

Skupštinom predsedava radno predsedništvo od tri člana.

Do izbora radnog predsedništva Skupštinom predsedava Predsednik, potpredsednik ili lice koje odredi Veće.

 

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 3.

Odluku o sazivanju Skupštine donosi Veće.

Skupštinu saziva Veće. Administrativno-tehničke poslove obavlja Kancelarija.

Član 4.

Skupština se saziva pismenim putem objavljivanjem na oglasnoj tabli JOB.

Poziv za Skupštinu dostavlja se članovima JOB najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine elektronskom poštom, a članovima koji nemaju elektronsku poštu redovnom poštom i/ili telefonski.  Uz poziv se dostavlja predlog dnevnog reda i izvodi iz materijala uz dnevni red.

Kompletan uvid u materijal uz dnevni red članovi JOB-a mogu da izvrše u Kancelariji.

 

IZBORI ZA ORGANE JOB

Član 5.

Izbori za organe se obavljaju tajnim glasanjem.

Član 6.

Predsednik se bira na predlog članova JOB ili na osnovu sopstvene kandidature.

Kandidati za Predsednika predlažu se najkasnije do datuma njihovog predstavljanja.  Predstavljanje kandidata za Predsednika i njegovog programa organizuje Kancelarija najkasnije 10 dana pre izborne skupštine.

Rang lista kandidata za Predsednika sastavlja sa na osnovu redosleda podnetih kandidatura.

Član 7.

Članovi Veća i Nadzornog odbora biraju se na predlog članova JOB ili na osnovu sopstvene kandidature.

Kandidati se predlažu pismenim putem uz pismenu saglasnost predloženog kandidata najkasnije pet dana pred održavanje izborne skupštine.

Član 8.

Glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata.  Broj zaokruženih kandidata može biti manji od ukupnog broja kandidata koji se biraju.

Glasački lističi sa zaokruženim većim brojem kandidata od broja koji se bira smatraju se nevažećim.

Član 9.

Kandidati  iz čl. 6. i 7. ovog poslovnika daju pismenu izjavu da prihvataju kandidaturu i:

- da nisu aktivni u organima neke političke stranke,

- da nisu krivično osuđivani.

Član 10.

Broj kandidata za svaku funkciju treba da bude veći od broja koji se bira.

Član 11.

Kandidati za članove Veća i Nadzornog odbora mogu biti podeljeni prema listama predlagača, ali glasači imaju pravo da biraju određeni broj članova sa svih predloženih lista.

Član 12.

Predsednik je izabran ako je dobio preko 50% glasova glasača koji su izašli na izbore.  U slučaju kandidature većeg broja kandidata za Predsednika, kandidat koji dobije najveći broj glasova smatra se izabranim.

Član 13.

Za članove Veća i Nadzornog odbora izabrani su kandidati na osnovu rang liste koja se sastavlja na bazi broja osvojenih glasova na izbornoj Skupštini.

 

RAD SKUPŠTINE

Član 14.

Radom Skupštine  rukovodi radno predsedništvo od tri člana izabrano na Skupštini.

Radno predsedništvo odredjuje među sobom predsedavajućeg Skupštine (u daljem tekstu: predsedavajući)

Predsedavajući otvara sednicu i konstatuje prisutnost članova.

Član 15.

Rad Skupštine se snima, a na osnovu audio zapisa se sačinjava zapisnik.

Zapisnik vode dva zapisničara izabranih na Skupštini. Na Skupštini se biraju i dva overača zapisnika.

Član 16.

Skupština može punovažno da radi i odlučuje ako prisustvuje najmanje 50 punoletnih članova JOB sa pravom glasa.  Ukoliko se ne odazove dovoljan broj članova JOB, Skupština se odlaže za najmanje 15, a najviše 30 dana.

Skupština donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova JOB.

Član 17.

Predsedavajući poziva prisutne članove JOB da se izjasne po predloženom dnevnom redu.

Dnevni red se smatra usvojenim kada se za njega izjasni većina prisutnih članova JOB.

Pošto predsedavajući konstatuje da je predloženi dnevni red usvojen prelazi se na razmatranje pojedinih tačaka po utvrdjenom dnevnom redu.  Ako su dva ili više pitanja dnevnog reda medjusobno povezana, Skupština može odlučiti da se ova pitanja razmatraju istovremeno.

Član 18.

Skupština razmatra svako pitanje koje se nalazi na dnevnom redu pre nego što se o njemu odlučuje.  Bliža obrazloženja o pitanju koje je na dnevnom redu daje predsedavajući ili izvestilac odredjen od predlagača, ako je to potrebno.

Član 19.

Prijavljivanje za diskusiju vrši se po pravilu usmeno, sve do zaključenja diskusije.

O pojedinim pitanjima se diskutuje dok ima prijavljenih učesnika u diskusiji.

Svaki učesnik u diskusiji ima pravo da po istom pitanju diskutuje dva puta, a svaki diskutant može da govori najviše 5 minuta prvi put i 3 minuta drugi put.

Predsedavajući se stara o redu u vodjenju diskusije i daje učesnicima u diskusiji reč po redosledu prijavljivanja.

Član 20.

Učesnik u diskusiji može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu, u protivnom predsedavajući će ga na to upozoriti.

Predsedavajući može oduzeti reč učesniku u diskusiji ako se, i posle upozorenja, ne pridržava dnevnog reda, ili ako se javlja više od dva puta za diskusiju po istom pitanju.

Član 21.

U toku diskusije članovi JOB mogu iznositi mišljenje, tražiti objašnjenje i davati predloge.

Član 22.

Skupština može odlučiti da se pojedino pitanje skine sa dnevnog reda ako je radi donošenja odluke potrebno pribaviti nove podatke, odnosno informacije.

Odlučivanje po pitanju iz predhodnog stava odlaže se za narednu Skupštinu.

 

ODLUČIVANJE I GLASANJE

Član 23.

Po završenoj diskusiji o svakom pojedinačnom pitanju dnevnog reda, pristupa se utvrdjivanju teksta odluke/zaključka, ako je drugačija od predloženog teksta odluke/zaključka.

Član 24.

Ako je na podneti predlog odluke/zaključka stavljen predlog za njegovu izmenu i dopunu, predsedavajući može odrediti kraću pauzu radi njegovog proučavanja.

Ako na podneti predlog odluke/zaključka ima više predloga za izmenu i dopunu, glasanje se vrši prema redosledu podnošenja predloga.

Član 25.

Glasanje je po pravilu javno, osim na izbornoj Skupštini pri izboru kandidata za članove organa JOB.

Izuzetno, glasanje može biti tajno ako Skupština tako odluči, posebno u slučaju razmatranja imovinsko/pravnih pitanja u JOB.

Član 26.

Ukoliko postoji potreba za donošenjem većeg broja odluka/zaključaka, Skupština može odrediti ad hoc komisiju za zaključke koja će iste pripremiti i predložiti Skupštini na usvajanje.

Član 27.

Javno glasanje vrši se dizanjem  ruku, tako što predsedavajući prvo poziva prisutne članove JOB da se izjasne ko je “ZA“, zatim ko je “PROTIV“ predloga, i ko se „UZDRŽAO“ od glasanja.

Odluka se smatra donetom ako je „ZA“ glasalo više od polovine prisutnih na Skupštini u momentu glasanja.

Član 28.

Po obavljenom glasanju, predsedavajući utvrdjuje i objavljuje rezultate glasanja.

Član 29.

Pošto se iscrpi dnevni red, predsedavajući zaključuje rad Skupštine.

RADNA TELA SKUPŠTINE

Član 30.

Radna tela Skupštine su:

- radno predsedništvo od tri člana

- verifikaciona komisija od tri člana

- izborna komisija od tri člana (kad je Skupština izborna)

Ukoliko je predložen veći broj kandidata od potrebnog broja članova radnih tela, izabrani su oni koji imaju najveći broj glasova.

Član 31.

Predsednika, odnosno zamenika predsednika radnih tela, bira se  iz redova svojih članova.

Član 32.

Skupština bira tri člana u Verifikacionu komisiju.  Po potrebi, broj članova Verifikacione komisije može biti i veći, o čemu odluku donosi Skupština.

Verifikaciona komisija obavlja sledeće poslove:

-          proveru prisutnosti članova JOB po već utvrđenim kriterijumima za rad Skupštine,

-          proveri postojanje kvoruma za rad Skupštine,

-          prilikom svakog javnog glasanja broji glasove i izveštava Skupštinu o broju glasova.

U slučaju izborne Skupštine, Verifikaciona komisija obavlja još i sledeće poslove:

-          proveru podobnosti kandidata za organe JOB;

-          utvrđuje listu kandidata za izbore i predlaže istu Skupštini,

-          nadgleda rad Izborne komisije i verifikuje izborne rezultate.

Član 33.

Izborna Skupština bira tri člana u Izbornu komisiju. Po potrebi, broj članova Izborne komisije može biti i veći, o čemu odluku donosi izborna Skupština.

Izborna komisija obavlja sledeće poslove:

- organizuje izbore po utvrdjivanju definitivne liste kandidata od strane izborne Skupštine

- proverava izborne spiskove, priprema glasačke listiće, proverava glasačke kutije, priprema prostorije za glasanje

- sprovodi glasanje

- po završetku glasanja proverava i prebrojava glasačke listiće

- objavljuje rezultate glasanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Izmene i dopune ovog poslovnika vrše se na način na koji je donet.

Član 35.

Stupanjem na snagu ovog poslovnika, prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine JOB koji je donela Skupština na sednici Veća održanoj od 23. 10. 2003. godine.

Član 36.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom usvajanja.

Del. Br.

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

xx xx 2013. godine

 

 

Poslovnik je stupio na snagu

dana xx xx 2013. godine